خط مشی کیفیت

مجموعه ایران باتری سازمانی پویا با تکیه به تخصص کارشناسان و اعتماد مشتریان خود می باشد.

ارزش های اصلی ایران باتری صداقت در کار ،اعتماد و احترام به مشتری برقراری محیط سالم و حرفه ای در سازمان ،نظم و انضباط در انجام قوانین داخل شرکت.

شعار کارشناسان این شرکت برای دستیابی به اهداف مجموعه :

  • صداقت در کار و برخورد با مشتری را سر لوحه کارمان قرار دهیم
  • اعتماد به پیشرفت در کار و احترام متقابل با کارکنان و همکاران
  • مشتری مداری محور اصلی کلیه اهداف سازمان می باشد
  • پیشرفت مبتنی بر نوآوری و خلاقیت بین کارشناسان مجموعه
  • وظیفه شناسی و رعایت کلیه قوانین داخل شرکت
  • انجام کارها و و وظایف محوله به صورت گروهی و تیمی
  • آموزش و یادگیری به روز ترین مطالب در رابطه با تخصص سازمان