افتخارات

  • لوح تقدیر بانک تجارت

  • تقدیرنامه سیمان صوفیان

  • لوح تقدیر سازمان اوقاف

  • گواهینامه هواپیمایی ماهان

  • گواهینامه برند فیام