باتری یو پی اس سان لایت

باطری یو پی اس سان لایت SPG-12-100

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمرکشور سازنده

باتری یو پی اس سان لایت SPG-12-100

12V 100AH330 mm271 mm114 mm

31.9KG

10-12

یونان

باطری یوپی اس سان لایت SPG-12-70

12V 62.6AH260 mm168 mm212 mm

21.50 kg

10-12

یونان

باتری یو پی اس SUNLIGHT SPG-12-44

12V 38AH198 mm167 mm158 mm

14 KG

10-12

یونان

باتری یوپی اس سان لایت SPG-12-26

12V 24.8AH168 mm178 mm124 mm

8.8 KG

10-12

یونان

باطری یو پی اس سان لایت SPG-12-18

12V 15.4AH186 mm76 mm167 mm

 5.9 KG

10-12

یونان

باتری یو پی اس سان لایت SPG-12-70

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمرکشور سازنده

باتری یو پی اس سان لایت SPG-12-100

12V 100AH330 mm271 mm114 mm

31.9KG

10-12

یونان

باطری یوپی اس سان لایت SPG-12-70

12V 62.6AH260 mm168 mm212 mm

21.50 kg

10-12

یونان

باتری یو پی اس SUNLIGHT SPG-12-44

12V 38AH198 mm167 mm158 mm

14 KG

10-12

یونان

باتری یوپی اس سان لایت SPG-12-26

12V 24.8AH168 mm178 mm124 mm

8.8 KG

10-12

یونان

باطری یو پی اس سان لایت SPG-12-18

12V 15.4AH186 mm76 mm167 mm

 5.9 KG

10-12

یونان

باتری یو پی اس SUNLIGHT SPG-12-44

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمرکشور سازنده

باتری یو پی اس سان لایت SPG-12-100

12V 100AH330 mm271 mm114 mm

31.9KG

10-12

یونان

باطری یوپی اس سان لایت SPG-12-70

12V 62.6AH260 mm168 mm212 mm

21.50 kg

10-12

یونان

باتری یو پی اس SUNLIGHT SPG-12-44

12V 38AH198 mm167 mm158 mm

14 KG

10-12

یونان

باتری یوپی اس سان لایت SPG-12-26

12V 24.8AH168 mm178 mm124 mm

8.8 KG

10-12

یونان

باطری یو پی اس سان لایت SPG-12-18

12V 15.4AH186 mm76 mm167 mm

 5.9 KG

10-12

یونان

باطری یو پی اس سان لایت SPG-12-26

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمرکشور سازنده

باتری یو پی اس سان لایت SPG-12-100

12V 100AH330 mm271 mm114 mm

31.9KG

10-12

یونان

باطری یوپی اس سان لایت SPG-12-70

12V 62.6AH260 mm168 mm212 mm

21.50 kg

10-12

یونان

باتری یو پی اس SUNLIGHT SPG-12-44

12V 38AH198 mm167 mm158 mm

14 KG

10-12

یونان

باتری یوپی اس سان لایت SPG-12-26

12V 24.8AH168 mm178 mm124 mm

8.8 KG

10-12

یونان

باطری یو پی اس سان لایت SPG-12-18

12V 15.4AH186 mm76 mm167 mm

 5.9 KG

10-12

یونان

باطری یو پی اس سان لایت SPG-12-18

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمرکشور سازنده

باتری یو پی اس سان لایت SPG-12-100

12V 100AH330 mm271 mm114 mm

31.9KG

10-12

یونان

باطری یوپی اس سان لایت SPG-12-70

12V 62.6AH260 mm168 mm212 mm

21.50 kg

10-12

یونان

باتری یو پی اس SUNLIGHT SPG-12-44

12V 38AH198 mm167 mm158 mm

14 KG

10-12

یونان

باتری یوپی اس سان لایت SPG-12-26

12V 24.8AH168 mm178 mm124 mm

8.8 KG

10-12

یونان

باطری یو پی اس سان لایت SPG-12-18

12V 15.4AH186 mm76 mm167 mm

 5.9 KG

10-12

یونان