باتری یو پی اس لانگ

باتری یو پی اس LONG KPH100-12AN

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمرکشور سازنده

باتری یو پی اس لانگ WP4.5-12

12V 4.5AH3.5 inches2.7 inches4.2 inches

1.6KG

5-8

تایوان

باطری یو پی اس لانگ WP7.2-12

12V 7AH5.9 inches2.5 inches4 inches

2.4KG

5-8

تایوان

باطری یو پی اس لانگWP1812

12V 18AH7.1 inches2.9 inches6.5 inches

6.3KG

5-8

تایوان

باتری یوپی اس لانگ WP2612

12V 26AH6.5 inches6.9 inches4.9 inches

9.3KG

5-8

تایوان

باطری یو پی اس لانگ LONG WP65-12

12V 65AH13.7 inches6.8 inches6.5 inches

23.3KG

5-8

تایوان

باتری Ups لانگ KPH100-12AN

12V 100AH12 inches6.6 inches8.4 inches

30.5KG

5-8

تایوان

 

باتری یو پی اس LONG WP65-12

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمرکشور سازنده

باتری یو پی اس لانگ WP4.5-12

12V 4.5AH3.5 inches2.7 inches4.2 inches

1.6KG

5-8

تایوان

باطری یو پی اس لانگ WP7.2-12

12V 7AH5.9 inches2.5 inches4 inches

2.4KG

5-8

تایوان

باطری یو پی اس لانگWP1812

12V 18AH7.1 inches2.9 inches6.5 inches

6.3KG

5-8

تایوان

باتری یوپی اس لانگ WP2612

12V 26AH6.5 inches6.9 inches4.9 inches

9.3KG

5-8

تایوان

باطری یو پی اس لانگ LONG WP65-12

12V 65AH13.7 inches6.8 inches6.5 inches

23.3KG

5-8

تایوان

باتری Ups لانگ KPH100-12AN

12V 100AH12 inches6.6 inches8.4 inches

30.5KG

5-8

تایوان

 

باتری یوپی اس لانگ WP26-12

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمرکشور سازنده

باتری یو پی اس لانگ WP4.5-12

12V 4.5AH3.5 inches2.7 inches4.2 inches

1.6KG

5-8

تایوان

باطری یو پی اس لانگ WP7.2-12

12V 7AH5.9 inches2.5 inches4 inches

2.4KG

5-8

تایوان

باطری یو پی اس لانگWP1812

12V 18AH7.1 inches2.9 inches6.5 inches

6.3KG

5-8

تایوان

باتری یوپی اس لانگ WP2612

12V 26AH6.5 inches6.9 inches4.9 inches

9.3KG

5-8

تایوان

باطری یو پی اس لانگ LONG WP65-12

12V 65AH13.7 inches6.8 inches6.5 inches

23.3KG

5-8

تایوان

باتری Ups لانگ KPH100-12AN

12V 100AH12 inches6.6 inches8.4 inches

30.5KG

5-8

تایوان

 

باطری یو پی اس لانگ WP18-12

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمرکشور سازنده

باتری یو پی اس لانگ WP4.5-12

12V 4.5AH3.5 inches2.7 inches4.2 inches

1.6KG

5-8

چین

باطری یو پی اس لانگ WP7.2-12

12V 7AH5.9 inches2.5 inches4 inches

2.4KG

5-8

چین

باطری یو پی اس لانگWP18-12

12V 18AH7.1 inches2.9 inches6.5 inches

6.3KG

5-8

چین

باتری یوپی اس لانگ WP2612

12V 26AH6.5 inches6.9 inches4.9 inches

9.3KG

5-8

چین

باطری یو پی اس لانگ LONG WP65-12

12V 65AH13.7 inches6.8 inches6.5 inches

23.3KG

5-8

چین

باتری Ups لانگ KPH100-12AN

12V 100AH12 inches6.6 inches8.4 inches

30.5KG

5-8

چین

 

باتری یو پی اس لانگ WP7.2-12

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمرکشور سازنده

باتری یو پی اس لانگ WP4.5-12

12V 4.5AH3.5 inches2.7 inches4.2 inches

1.6KG

5-8

تایوان

باطری یو پی اس لانگ WP7.2-12

12V 7AH5.9 inches2.5 inches4 inches

2.4KG

5-8

تایوان

باطری یو پی اس لانگWP1812

12V 18AH7.1 inches2.9 inches6.5 inches

6.3KG

5-8

تایوان

باتری یوپی اس لانگ WP2612

12V 26AH6.5 inches6.9 inches4.9 inches

9.3KG

5-8

تایوان

باطری یو پی اس لانگ LONG WP65-12

12V 65AH13.7 inches6.8 inches6.5 inches

23.3KG

5-8

تایوان

باتری Ups لانگ KPH100-12AN

12V 100AH12 inches6.6 inches8.4 inches

30.5KG

5-8

تایوان

 

باتری یو پی اس لانگ WP4.5-12

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمرکشور سازنده

باتری یو پی اس لانگ WP4.5-12

12V 4.5AH3.5 inches2.7 inches4.2 inches

1.6KG

5-8

تایوان

باطری یو پی اس لانگ WP7.2-12

12V 7AH5.9 inches2.5 inches4 inches

2.4KG

5-8

تایوان

باطری یو پی اس لانگWP1812

12V 18AH7.1 inches2.9 inches6.5 inches

6.3KG

5-8

تایوان

باتری یوپی اس لانگ WP2612

12V 26AH6.5 inches6.9 inches4.9 inches

9.3KG

5-8

تایوان

باطری یو پی اس لانگ LONG WP65-12

12V 65AH13.7 inches6.8 inches6.5 inches

23.3KG

5-8

تایوان

باتری Ups لانگ KPH100-12AN

12V 100AH12 inches6.6 inches8.4 inches

30.5KG

5-8

تایوان