باتری یو پی اس نارادا

باطری یو پی اس نارادا ۶-FM-100P

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمر(سال)کشور سازنده

باطری یو پی اس Narada 6-FM-18

12V 18AH181mm76mm167mm

5.25Kg

4-7

چین

باتری یو پی اس نارادا 6-FM-24

12V 24AH175mm166mm124mm

8Kg

4-7

چین

باطری یو پی اس نارادا 6-FM-65B

12V 65AH350mm166mm179mm

21.2K

4-7

چین

باتری یوپی اس نارادا 6-FM-100P

12V 100AH330mm171mm214mm

30Kg

4-7

چین

 

باطری یو پی اس نارادا ۶-FM-65B

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمر(سال)کشور سازنده

باطری یو پی اس Narada 6-FM-18

12V 18AH181mm76mm167mm

5.25Kg

4-7

چین

باتری یو پی اس نارادا 6-FM-24

12V 24AH175mm166mm124mm

8Kg

4-7

چین

باطری یو پی اس نارادا 6-FM-65B

12V 65AH350mm166mm179mm

21.2K

4-7

چین

باتری یوپی اس نارادا 6-FM-100P

12V 100AH330mm171mm214mm

30Kg

4-7

چین

 

باطری یو پی اس نارادا ۶-FM-24

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمر(سال)کشور سازنده

باطری یو پی اس Narada 6-FM-18

12V 18AH181mm76mm167mm

5.25Kg

4-7

چین

باتری یو پی اس نارادا 6-FM-24

12V 24AH175mm166mm124mm

8Kg

4-7

چین

باطری یو پی اس نارادا 6-FM-65B

12V 65AH350mm166mm179mm

21.2K

4-7

چین

باتری یوپی اس نارادا 6-FM-100P

12V 100AH330mm171mm214mm

30Kg

4-7

چین

 

باتری یو پی اس نارادا ۶-FM-18

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمر(سال)کشور سازنده

باطری یو پی اس Narada 6-FM-18

12V 18AH181mm76mm167mm

5.25Kg

4-7

چین

باتری یو پی اس نارادا 6-FM-24

12V 24AH175mm166mm124mm

8Kg

4-7

چین

باطری یو پی اس نارادا 6-FM-65B

12V 65AH350mm166mm179mm

21.2K

4-7

چین

باتری یوپی اس نارادا 6-FM-100P

12V 100AH330mm171mm214mm

30Kg

4-7

چین