باتری یو پی اس نیومکس

باطری یو پی اس نیومکس PNB 12650

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمر(سال)کشور سازنده

باتری یو پی اس نیومکس PNB 1272

12V 7.2AH151mm65mm95mm

2.4Kg

5-8

کره جنوبی

باتری یو پی اس نیومکس PNB12180

12V 18AH180mm75mm167mm

5.9Kg

5-8

کره جنوبی

باتری یو پی اس NEWMAX PNB 12400

12V 42AH197mm166mm170mm

13.1K

5-8

کره جنوبی

باطری یو پی اس نیومکس PNB 12650

12V 100AH325mm166mm175mm

21.1Kg

5-8

کره جنوبی

 

باتری یو پی اس NEWMAX PNB 12400

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمر(سال)کشور سازنده

باتری یو پی اس نیومکس PNB 1272

12V 7.2AH151mm65mm95mm

2.4Kg

5-8

کره جنوبی

باتری یو پی اس نیومکس PNB12180

12V 18AH180mm75mm167mm

5.9Kg

5-8

کره جنوبی

باتری یو پی اس NEWMAX PNB 12400

12V 42AH197mm166mm170mm

13.1K

5-8

کره جنوبی

باطری یو پی اس نیومکس PNB 12650

12V 100AH325mm166mm175mm

21.1Kg

5-8

کره جنوبی

 

باتری یو پی اس نیومکس PNB12180

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمر(سال)کشور سازنده

باتری یو پی اس نیومکس PNB 1272

12V 7.2AH151mm65mm95mm

2.4Kg

5-8

کره جنوبی

باتری یو پی اس نیومکس PNB12180

12V 18AH180mm75mm167mm

5.9Kg

5-8

کره جنوبی

باتری یو پی اس NEWMAX PNB 12400

12V 42AH197mm166mm170mm

13.1K

5-8

کره جنوبی

باطری یو پی اس نیومکس PNB 12650

12V 100AH325mm166mm175mm

21.1Kg

5-8

کره جنوبی

 

باتری یو پی اس نیومکس PNB 1272

نام باتریظرفیتطولعرضارتفاعوزنطول عمر(سال)کشور سازنده

باتری یو پی اس نیومکس PNB 1272

12V 7.2AH151mm65mm95mm

2.4Kg

5-8

کره جنوبی

باتری یو پی اس نیومکس PNB12180

12V 18AH180mm75mm167mm

5.9Kg

5-8

کره جنوبی

باتری یو پی اس NEWMAX PNB 12400

12V 42AH197mm166mm170mm

13.1K

5-8

کره جنوبی

باطری یو پی اس نیومکس PNB 12650

12V 100AH325mm166mm175mm

21.1Kg

5-8

کره جنوبی