باتری یو پی اس ولتامکس

باتری یو پی اس ولتامکس سری VTM

باتری های موجود این سری:

  باتری یوپی اس ولتامکس VTM 12-200AH
باتری یوپی اس ولتامکس VTM 12-150AH
باطری یو پی اس ولتامکس VTM 12-120AH
باتری یو پی اس ولتا مکس مدل VTM 12-100AH
باتری یوپی اس ولتا مکس VTM 12-65AH
باطری یو پی اس ولتا مکس VTM 12-42AH
باتری یوپی اس ولتا مکس VTM 12-33AH
باتری یوپی اس ولتامکس مدل VTM 12-28AH
باتری یوپی اس ولتامکس VTM 12-18AH
باتری یوپی اس ولتامکس VTM 12-12AH
باتری یوپی اس ولتامکس VTM 12-10AH
باتری یو پی اس ولتامکس VTM 12-7.5AH
باطری یو پی اس SLA مدل VTM 12-4.5AH
باطری یو پی اس ولتامکس VTM 12-3.2AH
باطری یو پی اس ولتا مکس VTM 12-2.3AH
باتری یوپی اس ولتامکس VTM 12-1.2AH
باتری یو پی اس ولتامکسVTM 12-0.8AH