از کجا بفهمیم عمر باتری رو به پایان است؟

انجمن پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات در مورد باتریاز کجا بفهمیم عمر باتری رو به پایان است؟