تا چه میزان می توان از یک رشته باطری با ولتاژ و آمپر ساعت بالاتر از رشته جایگذاری شده در ups استفاده کرد. و تاثیر این تغییر بر روی مدار کنترلی ups چیست؟

انجمن پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات در مورد باتریتا چه میزان می توان از یک رشته باطری با ولتاژ و آمپر ساعت بالاتر از رشته جایگذاری شده در ups استفاده کرد. و تاثیر این تغییر بر روی مدار کنترلی ups چیست؟